Adatkezelési tájékoztató

Amikor ön a https://kecskesajteshazikenyer.hu weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az ön hozzájárulásával (űrlap kitöltése) kerül rögzítésre.
Az ön személyes adatait a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat és a nemzetközi adatvédelmi normák szabályait betartva. Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:
Őstermelő: Bali Péter
Székhely: 7666 Pogány, Nyárfás utca 1
Weblap: https://kecskesajteshazikenyer.hu
Kapcsolattartó: Bali Péter
Telefon: +36 70 2500 100
E-mail: kecskesajteshazikenyer@gmail.com
Engedélyszám:231-03-T-00188
Adószám:79213770-1-22

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Adatfeldolgozás: Társaságunk https://kecskesajteshazikenyer.hu weboldalának létrehozója és üzemeltetője adatfeldolgozóként a Sybell Informatika Kft(székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.) Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét post : 7666 Pogány, Nyárfás utca 1 címre vagy elektronikusan a kecskesajteshazikenyer@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre. Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama: Adatkezelési célok: Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: a honlapunk működtetése tevékenység nyújtásához kapcsolódóan az Ön IP címét és a cookikat az adatkezelő weblapjának és a weblap felhasználóinak adatainak védelme érdekében kezeljük, amennyiben Ön megadja adatait önkéntesen az oldalunkon meghirdetett szolgáltatásaink iránti érdeklődés céljából, úgy személyes adatait (név, email cím) az ügyfélkapcsolat fenntartása céljából, illetve a lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység céljából kezeljük. Adatkezelés lehetséges jogalapjai: GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges Az általunk ténylegesen végzett egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja: weblap fenntartása és felhasználói adatvédelem jogalap :GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. (jogos érdek) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. (jogos érdek) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (érintett hozzájárulása) Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk: IP cím kezelése Az adatkezelő jogos érdeke: weblapjának és a weblap felhasználóinak adatainak védelme Az érintett jogos érdeke: az ön személyes adatainak védelme, adatai titkosságának megőrzése Érdekmérlegelés: IP címek kezelése nélkül (tűzfal) az Adatkezelő által kezelt adatok jelentős adatvesztésnek lennének kitéve. Sütik (cookie) kezelése: Az adatkezelő jogos érdeke: weblapjának és a weblap felhasználóinak adatainak védelme Az érintett jogos érdeke: az ön adatainak titkosságához való joga Érdekmérlegelés: a sütik elhelyezése nélkül (tűzfal) az Adatkezelő által kezelt adatok jelentős adatvesztésnek lennének kitéve Süti kezelési szabályzatunkat az alábbi linken találja: https://kecskesajteshazikenyer.hu Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés: Az adatkezelés célja: a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) Az érintettek köre:Az adatkezelő oldalain regisztráló ügyfelek. Az érintettekre vonatkozó adatok:név, cím, e-mail cím és telefonszám Az adatok kezelésének időtartama:Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli. A hozzájárulás elmaradásának következménye:Ajánlatot nem tudunk adni, illetőleg a szolgáltatás nem lesz személyre szabható. A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); az adat kezelésének korlátozása; a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy tiltakozás a személyes adat használata ellen. Jogorvoslati tájékoztatás: Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Shopping Cart